Banner Image
basket waiting

Voorwaarden

 

Privacybepalingen

Toepasselijkheid: Deze disclaimer is van toepassing op elke email of bij elk bezoek aan onze website. Door ieder contact via email of bezoek aan onze website stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Privacy statement: Duoprint respecteert de privacy van al de gebruikers van zijn website, klanten en leveranciers en draagt er zorg voor dat de gegevens die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om alle aanvragen en/of bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Duoprint zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor het uitvoeren van uw aanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. In uw loginaccount slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. De gegevens kunnen ten allen tijde opgevraagd worden door een mailtje te versturen naar info@duoprint.be. Duoprint volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies: Soms zal onze website gebruik maken van cookies, dit zijn kleine stukjes informatie die een nuttig hulpmiddel zijn bij het onthouden van bepaalde instellingen die u op een website gekozen heeft, zodat u deze bij een volgend bezoek aan diezelfde website niet opnieuw hoeft in te stellen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt.

Aansprakelijkheid: De betreffende persoonsgegevens zullen enkel indien nodig, opgeslagen en bewaard worden en dit gedurende de wettelijke termijnen. De klant heeft het recht om de gegevens die werden doorgegeven en niet onder de wettelijk te bewaren gegevens vallen, ten allen tijde op simpel verzoek te laten verwijderen.

Algemene voorwaarden

Website: al onze prijzen zijn vermeld in euro en zijn inclusief 21% BTW. Bestellingen worden enkel aanvaard indien alle gegevens correct zijn ingevuld. De verzending gebeurt na het ontvangen van de betaling op rek.nr. BE12 7351 5202 8892. Personen/firma’s met een geldig ondernemingsnummer kunnen ook kiezen voor contante betaling na het ontvangen van de factuur.

Algemene verkoopsvoorwaarden: 1. Het factuurbedrag is contant betaalbaar en draagbaar. 2. Elk protest tegen de inhoud van de factuur of de uitvoering van werken en/of leveringen, dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum ter kennis gebracht te worden. 3. Voor elk geding zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd. 4. Alle verzendingen, zelfs portvrij, gebeuren uitsluitend op risico van de koper. 5. Leveringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven en niet-nakoming ervan brengt geen recht op schadevergoeding mede. 6. Bij laattijdige of niet-betaling van de factuur (cfr. 1) wordt het factuurbedrag als volgt automatisch en van rechtswege verhoogd: een forfaitaire verhoging met 15% met een min. van 25,00 euro en intresten ten belope van 1,5% per maand vanaf factuurdatum.